Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:

  1. Administratorem  danych osobowych jestKrótki rękawek - Małgorzata Bartosiewicz, ul. Szymańskiego 2/40; 01-213 Warszawa; (dalej jako: ADO).
  2. Kontakt z ADO jest możliwy: za pomocą e-maila: sklep@krotkirekawek.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celu realizacji zamówienia.
  4. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą: e-maila: sklep@krotkirekawek.pl
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym Odbiorcom.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
  7. Przysługuje prawo żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.